Min tolkning av historien:

Så skapades SVERIGEDRÄKTEN.

Den dräkt vi kallar 'Sverigedräkten' är, för att hålla sig till fakta: SVENSKA KVINNLIGA NATIONALDRÄKTSFÖRENINGEN's Festdräkt.

Föreningen bildades av Märta Jörgensen 1902. I Falun!

Hon beskriver själv:

"Det var under en längre tids vistelse på Tullgarn (1900) som jag fick idén till en svensk reform av dräktmodet i opposition mot det franska." "När Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen på Carl Larssons rekommendation kontaktade Gustav Ankarcrona för att höra hans åsikt om föreningens strävanden, ställde han sig förstående till dem. - Men på samma gång framhöll han med skärpa, att vi för dem som ingen dräkt hade skulle komponera en allmän svensk nationaldräkt för undvikande av lån från andra bygder. Själv erbjöd han sig välvilligt att vara oss behjälplig härvidlag."

 

De två första paragraferna ur stadgarna för

SVENSKA KVINNLIGA NATIONALDRÄKTSFÖRENINGEN.

STADGAR FÖR SVENSKA NATIONALDRÄKTSFÖRENINGEN år 1904.

§ 1. Föreningens syfte är att bland svenska kvinnor genom införandet av ett allmännare bruk av nationaldräkter åstadkomma en frigörelse från utländska modens herravälde.

§ 2. Medlems skyldighet är att uppmuntra bruket av nationaldräkter helst genom att själv bära sådan. Företrädesvis må hon då välja antingen den från sin födelsebygd eller en, som på sin ort blivit bortlagd eller ock en av föreningen antagen nykomponerad.

 

Lite historia om Märta Palme, född 1874 i Norrköping. Hon kom år 1900 till Tullgarns Slott som 'trädgårdspiga'. Under sin tid där fann hon och Slottsträdgårdsmästarens son varandra. Gift som Märta Jörgensen flyttade det unga paret till Falun där hennes nye man fått arbete som trädgårdsmästare. Märta Jörgensen arbetade som lärare i bl.a trädgård.

Citat ur artikel i IDUN 1909 där Märta Jörgensen beskriver tillkomsthistorien:

"Att lägga en annan grund för dräktbruket än de utländska moden, t. Ex. en svensk, en dylik förmäten tanke har väl fallit få kvinnor in: hur skulle något godt, i det stycket åtminstone, kunna komma från Sverige? Och dock tycks det, som om i denna det nationella uppvaknandets tid det skulle ligga ganska nära till hands att på klädedräktens liksom på så många områden ta vara på, hvad Sverige själft har att bjuda. Denna tanke är det, som Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen gjort till sin, i det den med de gamla allmogedräkterna till grundval vill frammana ett dräktbruk, som på samma gångdet är svenskt äfven erbjuder många ekonomiska och praktiska fördelar.

En återgång till ett så åldrigt och landtligt dräktbruk kan ju tyckas mången löjligt, men om man ser den i samband med en förenkling i hem- och sällskapslif, som på sina håll börjat praktiseras och ännu oftare framhålles som önsklig, om man vidare ser den mot bakgrunden af den svenskhet i byggnads- och möbelarkitektur, som på senare tider vunnit alltmer förståelse och spridning, finner man den ganska naturlig. Glädjande nog är det ock vår egen drottning som visat oss vägen till denna reformering af vår dräkt, i det hon redan som kronprinsessa infört österåkersdräkten på Tullgarn (som bekant är det äfven denna dräkt prinsessan Maria burit på Stenhammar sistförflutna sommar) och nu senast på Öland uppmuntrat bruket af ölandsdräkten. Att det ej var blott sig själf och andra till ögonfägnad, som hon införde bruket af den måleriska nationaldräkten på Tullgarn, kom jag underfund med, då hon en gång, efter det jag under en längre vistelse där blifvit i tillfälle själf bära densamma, frågade mig, om jag ej fann den praktisk. Jag började närmare tänka öfver reformen, och följden var, att jag från Tullgarn hemförde tanken på ett vidare spridande af den fosterländska och praktiska idén och att ofvannämnda föreninga bildades. Att söka "åstadkomma en frigörelse från de utländska modens tyranniska inflytande på den kvinnliga dräkten" och få de gamla allmogedräktena (där så fordras i modiferad form) återupptagna till allmänt, dagligt bruk och därigenom äfven motarbet deras nästan uteslutande användning som - jag hade så när sagt - maskeraddräkter, hvartill de äro alldeles för goda, se där första punkt Nationaldräktsföreningen satt på sitt program. Så småningom har behofvet af en för alla de delar af landet, som saknar egen dräkt, antaglig sådan växt fram, och så var man inne på komponerandet af den s. k. allmänna svenska nationaldräkten, för hvilken närmare skall redogöras för i ett par följande uppsatser.

SvDam2.jpg (89799 bytes) Nå, att en reformering af kvinnodräkten är behöflig, det kan man nog få många att gå med på, men hvarför just i ofvan antydda riktningen? Hvarför ej hellre föreslå, att den induviduella smaken må få rådrum i stället för att underordna sig det må vara utländska eller inhemska maktord på dräktmodets område? Jo, för dem, som ha fantasi och smak nog för att komponera sina dräkter utan några förebilder, vore jag den sista att vilja dekretera några lagar på ifrågavarande område, men de äro nu jämförelsevis få, och för alla de öfvriga är det en stor lättnad att ha modeller att tillgå, och det är till dem, jag vänder mig i dessa rader. Orsaken, hvarför jag gifvet ger företräde åt allmigedräkten som förebild, är ej något utslag af i våra dagar ganska utbredd vurm för saker i "allmogestil", utan en genom flerårigt pröfvande af reformens bärighet vunnit insikt om dess många goda sidor. För det första är det enligt min åsikt estetiskt omöjligt att med någon annan dräkt kombinera en tillräckligt kort kjol (slutande minst 10 cm, från marken), då en dylik återigen väl öfverensstämmer med allmogedräktens öfvriga detaljer, och en dylik kjol måste genomföras i en praktisk och hygienisk dräkt. För det andra är den hvita öfverdelen eller skjortan, som hör till snart sagdt hvarje svensk nationaldräkt, bra mycket mer proper än våra moderna klädningslif, där fodret kommer i omedelbar beröring med hals och armar, ity att denna öfverdel ofta måste bytas om (då ju hvita riktigt "skriker efter såpa och vatten, när det blir smutsigt", för att citera Elsa Törne). För öfvrigt behöfva vi allmogedräktens starka färger: de ha på vårt sinne en upplifvande inverkan, som i regel alltför mycket underskattas, och "de äro nödvändiga såsom motsättningar till den djupgröna furuskogen och den kallhvita snön", som Carl Larsson säger i "Ett hem"."

Märta Jörgensen såg allmänna svenska nationaldräkten i första hand som en reformdräkt som motvikt till sekelskiftets hårt snörda kvinnodräkt i siden, otvättbar, släpande i skiten på gatan. Den dräkt hon och alla andra 'fina' damer använde.

Jag fortsätter med citat ur artikel 2: "Allmänna svenska nationaldräkten. Såsom redan i en föregående uppsats nämnts, utarbetades den allmänna svenska nationaldräkten af medlemmar inom Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen med benägen biträde af ett par framstående konstnärer och med tanke på att tillgodose deras behof, som vore i saknad af egen hembygdsdräkt. Det är ju t. ex. bra oegentligt, att sådana sockendräkter, som ännu rätt allmänt bäras af allmogen, såsom nu daladräkterna, tagas i bruk af utsocknes, som därtill kanske hvarken noggrant tagit reda på, hur dessa dräkter i äkta skick se ut eller hur de riktigt bäras. Man får ju ofta se dessa dräkter på utsocknes så vanställda, att man nästan frestas antaga, att denna omständighet vore en bidragande orsak till dräkternas bortfuskande, som man ofta blir vittne till äfven hos dalallmogen själf i våra dagar. Då nu dalarna är snart sagdt dennenda landsända, där sockendräkterna ännu lefva kvar, må vi då låta den få behålla sin rättmätiga egendom!

SvDr2st.jpg (142816 bytes) För att nu återgå till den allmänna svenska nationaldräkten, så har den utarbetats efter den principen att så mycket som möjligt ge rum åt olika tycke och smak, naturligtvis inom vissa gränser. Så kan den t.ex. förfärdigas i två till snittet hvarandra väsentligen oloka typer.hvilka båda användas såväl till hvardags- som högtidsdräkten, nämligen dels i det ursprungligen antagna snittet med kjol och lifstycke som skilda plagg (A typen, Mod1), dels i det sedermera äfvenledes godkända s.k. yf-axlasnittet (B-typen, Mod2) hvilken modell (och benämning) härstammar från Vingåkersbygden i Södermanland och karaktäriseras däraf, att i densamma kjol och lifstycke äro sammanhängande. "Jaså," hör jag någon utbrista, "alltså en förfuskad vingåkersdräkt!" Nej, mina ärade läsarinnor, den är helt olika denna dräkt i både i färgsammansättning och öfvriga detaljer, endast snittet är lånadt, och detta senare ha vi på goda grunder upptagit i denna allmänna svenska dräkt äfven med far att få den benämd "en afläggare af vingåkersdräkten!" Detta snitt är nämligen så genomhygieniskt, fullkomligt reformtypsdräktstyp, att det osökt lämpade sig för denna nya form av nationaldräkt, och som en af våra smakdomare en gång, på tal om detta, uttryckte sig: "Förebilder får väl folk ursäkta, att man begagnar sig af!"."

Högtidsdräkten.

bogitte.jpg (32629 bytes) KJOL OCH LIFSTYCKE kunna båda göras af tyg i den numera fastställda "svenska" blå färgen eller ock kjolen ensamt i denna färg och lifstycket i högrödt. Som utsmyckning å det senare användes enklare eller rikare broderier i hvilka alltid den gröna färgen bör ingå. Till snörning i A-typen (mod1) användas smala sidenband i högrödt eller grönt (till rödt lifstycke alltid gröna band och röd snörning endast i de fall, då röd förklädesbård eller röda strumpor förekomma i dräkten) och samma slags maljor som till hvardgsdräkten, dock böra ej de av tenn väljas. Bältet i B-typen (mod2) göres af samma material som kjolen och igenknäppes med silfver- eller mässingspänne eller dito häktor. Förklädet är gult med bård, som broderas i enlighet med broderierna å lifstycket, hvilka alltid, antingen de äro gjorda med blomstermotiv eller andra dito, helst böra vara starkt stiliserade. Bården sys på rödt, om lifstycket är af denna färg eller man annars vill använda röda strumpor och röd snörning till dräkten, i annat fall blått, lika med kjolens och lifstyckets blå. Bården sättes omedelbart ofvanför förklädets nedtill cirka 6 cm breda fåll. Hela förklädesbredden bör vara ungefär 70 cm. breda fåll. Upptill veckas förklädet och knutes med hemväfvda band af fastställd färgsammansättning (gult, blått grönt). Högtidsdräktens öfverdel har till båda dräkttyperna samma utseende, utom i det att större krage bäres till A-typen (mod1). Strumporna böra vara svarta, såvida ej rödt annars förekommer i dräkten (t.ex. förklädesbård eller lifstycke eller bådadera), i hvilket fall de böra vara röda. Skor, helst slejf- eller snörskor, svarta, aldrig gula."

Jag har lyft fram vissa avsnitt med fet-stil.

Märta Jörgensen använde enligt flera vittnesmål sin reformdräkt dagligen fram till sin död 1967. De övriga damerna i Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen använde förmodligen sina dräkter till högtid under sin levnad. Första världskriget bröt ut och intresset dog ut. Märta Jörgensen arbetade som lärare vid Seminariet för de husliga konsterna Falu. Hon var en viljestark kvinna. De flesta av hennes elever, åtminstone under de först åren av föreningens tid, sydde någon variant av festdräkten. Jag har talat med en av hennes döttrar. Under sin skoltid tvingades de av sin viljestarka mor att dagligen använda vardagsvarianten av allmänna svenska dräkten. De blev naturligtvis, med modernt ordval, 'mobbade' för sina kläder. När modern dog, förefaller de plagg hon använt ha 'försvunnit'.

Alltså: en sammanfattning!

En ung flicka kom till Tullgarn som trädgårdselev. Hon blev av den från Tyskland nyligen invandrade Kronprinsessan Viktoria (som villa manifestera sin nya svenska nationalitet) 'beordrad' att använda den bearbetning av högtidsdräkten från Österåker Viktoria infört för sig och hovet. Uppmärksammad på det 'praktiska' i en allmogedräkt (bomull eller linne närmast kroppen = tvättbart, kjolen slutar minst 10 cm över marken) som motsats till den tidens borgerliga mode (svart siden, hårt åtsnört, kjolar som släpar i skiten, otvättbart). Märta Palme och slottsträdgårdsmästarens son förälskade sig i varandra. Som Märta Jörgensen flyttade hon med sin man till Falun och fann sig åter insnörd i otvättbart siden. Inspirerad av Kronprinsessan (sedemera Drottning) Viktorias nationaldräktsvurm bildade hon tillsammans med 'likasinnade damer' (finare borgardamer) Svenska Kvinnliga Nationaldräktsföreningen. Hon och de övriga damerna i föreningen upptäckte raskt att de kom från orter utan eget dräktskick. Alltså uppstod behovet av en nykomponerad dräkt för föreningens damer. Uppmuntrad av konstnärerna i trakten, Carl Larsson och Gustav Ankarcrona med flera skapades först modell1 med livstycke - kjol i rött-blått-gult eller blått-gult. Senare även modell2, livkjolen, i samma färgkombinationer. Om 'senare' är en vecka, en månad eller ett år senare framgår ingenstans. Märta Jörgensen skapade allmänna svenska dräkten som reformdräkt! Som motvikt mot utländskt modetyranneri (=franskt) som tvingade 'fina damer' att använda kläder som inte gick att hålla rena, och som var opraktiska och obekväma.

 bogitte2.jpg (15203 bytes) Intresset och användandet av allmänna svenska dräkten avtog och glömdes bort. I mitten av 70-talet förvärvade Nordiska museet ett begagnat exemplar av mod2 i gult-blått av allmänna svenska dräkten. Dräktens ursprung är tyvärr okänt. Den är kanske tillverkad 1910 eller senare. Den presenterades i monter några år efter anskaffandet i samband med en utställning över just 'Nationaldräkter'. Tyvärr är denna dräkt inte något bra exemplar som förlaga. När jag via min spalt för Folkdräktsfrågor i tidningen Land presenterade denna dräkt fick jag kontakt med flera som hade dräkter som tillverkats åren 1903 -1905. Kunde därefter redovisa att den fanns i två modeller och varje modell i två färgkombinationer. Och med vackra jugendslingor broderade. Bo Skräddare försöker i de Svenska Dräkter/Sverigedräkter vi levererar att ligga så nära de äldsta exemplar av dräkten vi kunnat få tag i. 1980 presenterade jag för tidningens Land's läsare alla 4 variationer av Svenska Dräkten. Responsen var stor. Och frågorna om en dräkt för en elegant kavaljer till damernas stiliga Svenska Dräkt. I samråd med tidningens Land's läsare utformade Bo Skräddare en mansdräkt i samma stil och samma tidsprägel. Även denna dräkt presenterade i tidningen Land 1980 med många positiva reaktioner som följd.

Jag vet inte hur många Svenska Dräkter/Sverigedräkter som sytts och/eller sålts. Den tillverkas i diverse 'avbildningar'. Alla är inte trogna originalen från början av seklet. Jag har inte kunnat få historiskt bekräftat att Svenska Dräkten/Sverigedräkten ursprungligen tillverkats i bomull. Alla gamla originalexemplar jag via tidningen Land eller på annat sätt kommit i kontakt har varit i ull. Med broderier i äkta silke. Och med den i originalbeskrivningen omtalade fickan insydd i kjolen.

© Bo Skräddare 2016.

Källa nummer 1: Fyra artiklar ut IDUN 1909 där Märta Jörgensen själv beskriver hur
Allmänna Svenska Nationaldräktsföreningens Festdräkt (det vi kallar Sverigedräkten) kom till.
   Tillbaka till startsida ett. Email: